Home » Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

Als je lid wilt worden van onze Vereniging kom dan eens langs op één van de speelmomenten. Je kunt dan drie keer gratis mee spelen/trainen. Het enige wat je nodig hebt, is sportkleding, sportschoenen voor in de zaal en een racket. Heb je nog geen racket? Dan kun je er één van ons lenen.

Ben je enthousiast geworden, dan kun je je aanmelden voor het lidmaatschap bij de Vereniging door het inschrijfformulier in te vullen. Het formulier is te downloaden op onze website www.bvlisse.com of aan te vragen bij de ledenadministratie:
Badmintonvereniging Lisse
t.a.v. Lisanne Mesman – ledenadministratie
Darwinplantsoen 14
2163 JM Lisse
E-mail: leden@bvlisse.com

Mocht je nog vragen hebben of willen weten wanneer je het beste kunt komen kijken of meespelen, stuur dan een e-mail naar voorzitter@bvlisse.com.

Aandachtspunten

Als je lid wordt van Badmintonvereniging Lisse, houd dan rekening met het volgende:

 • Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar;
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
 • Leden zijn contributie verschuldigd. De betalingstermijn van de contributie is 30 dagen na factuurdatum. Bij het verstrijken van deze betalingstermijn wordt bovenop het contributiebedrag € 10,00 (incasso)kosten in rekening gebracht;
 • Leden verplichten zich voor het hele seizoen. Indien een lid voor een langere periode geen gebruik kan maken van de speelfaciliteiten binnen de Vereniging (door blessure of overmacht), kan men bij het Bestuur schriftelijk en met redenen omkleed een slapend lidmaatschap aanvragen. Men kan het slapend lidmaatschap alleen aanvragen als men langer dan twee maanden al geen gebruik heeft kunnen maken van de speelmogelijkheden. Met de aanvraag tot het slapend lidmaatschap heeft het lid de intentie om weer te gaan spelen. Zegt het lid alsnog het lidmaatschap op na een periode van slapend lidmaatschap, dan heeft het bestuur het recht om alsnog de contributie voor deze periode te innen. Zodra het lid weer gebruik kan maken (of maakt) van de speelmogelijkheden dient het lid dit aan te geven bij de ledenadministratie. Een slapend lid kan geen gebruik maken van de speelfaciliteiten of competitie spelen. Het Bestuur besluit in alle gevallen of een slapend lidmaatschap wordt verleend. Slapende leden betalen eenmalig € 5,00 administratiekosten, plus de voor het lid geldende NBB bondscontributie;
 • Leden dienen een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie ten behoeve van het pasje voor het afhangbord;
 • Leden dienen een verhuizing of wijziging van e-mailadres te melden bij ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende spelregels:

 • Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, drie maanden voor aanvang van het nieuwe seizoen (dus vóór 1 mei), bij de ledenadministratie.
  Badmintonvereniging Lisse
  t.a.v. Lisanne Mesman – ledenadministratie
  Darwinplantsoen 14
  2163 JM Lisse
  E-mail: leden@bvlisse.com
 • Opzeggen kan gedurende het hele jaar, maar wordt pas effectief na afloop van het seizoen;
 • Wanneer voor 1 mei van enig jaar niet wordt opgezegd, dan verbindt het lid zich automatisch voor het hele volgende seizoen;
 • Het Bestuur kan in uitzonderingsgevallen een schriftelijke opzegging na 1 mei honoreren. Het lid dient daartoe vóór 1 augustus op te zeggen en dit verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap met redenen te omkleden (m.n. waarom de deadline van 1 mei niet kon worden gehaald). Het Bestuur beoordeelt de opzegging en kan aan een positieve beslissing op het verzoek voorwaarden stellen. Naast de voorwaarden die het Bestuur kan stellen is de Vereniging helaas altijd genoodzaakt € 35,00 administratiekosten in rekening te brengen.

Toelichting

In de laatste drie maanden van het verenigingsjaar worden er financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen; bijvoorbeeld de huur van de zaal, het inhuren van de trainers en het bestellen van shuttles. Dit alles is gebaseerd op het ledenaantal. Daarom is de Vereniging genoodzaakt bovenstaande regels te stellen en toe te zien op strikte naleving.