Home » Privacy policy

Privacy policy

Privacybeleid Badmintonvereniging Lisse

Badmintonvereniging Lisse hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Badmintonvereniging Lisse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Badmintonvereniging Lisse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via voorzitter@bvlisse.com.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Badmintonvereniging Lisse verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde(n) (o.a. aanmelden bij Badminton Nederland);
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen (zoals e-mails met betrekking tot onze speelavonden, of andere (vereniging)gerelateerde activiteiten);
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (=lidmaatschap/strippenkaart).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Badmintonvereniging Lisse de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • In het bezit van EHBO-/BHV-diploma.

Jouw persoonsgegevens worden door Badmintonvereniging Lisse opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, wat wettelijk verplicht is.

WhatsApp groep jeugd

Het mobiele nummer van het inschrijfformulier wordt toegevoegd aan de groepsapp van de jeugd. Hierin worden mededelingen gedaan m.b.t. trainingen. Denk bijvoorbeeld aan als er een keer een training niet doorgaat, of aankondigingen van toernooitjes. Deze groep is eenrichtingsverkeer. Alleen de eigenaren van de groep kunnen berichten plaatsen.

Foto’s

Tijdens activiteiten die plaats vinden bij onze vereniging kunnen foto’s gemaakt worden. Met een lidmaatschap/strippenkaart, ga je akkoord met het feit dat deze foto’s geplaatst kunnen worden op onze website en onze social media. Ben je geen lid en doe je mee met een van onze activiteiten? Ook dat kunnen wij foto’s plaatsen waar je mogelijk op staat. Wil je niet dat de afbeeldingen, waar jij op staat, geplaatst worden, kun je hier bezwaar tegen indienen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen nooit zomaar de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Laposta. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen, delen wij jullie e-mailadres met deze mailservice.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt gegeven bij het inleveren van het door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende inschrijfformulier.

Bewaartermijn

Badmintonvereniging Lisse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat wanneer iemand zijn lidmaatschap beëindigt, de persoonsgegevens verwijderd worden, en financiële gegevens de wettelijke verplichte 7 jaar bewaard worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Badmintonvereniging Lisse van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via voorzitter@bvlisse.com.

Laatst bijgewerkt: 02-04-2022